Korporacja Absolwentów UEK została założona w 2002 roku. To już 17 lat aktywnego działania na rzecz „Wsparcia, Inspiracji i Rozwoju” Korporantów. By móc się dalej rozwijać Zarząd KUEK we współpracy z Sądem Koleżeńskim oraz Komisją Rewizyjną przygotowali propozycje zmian statutu. Mają one na celu przygotowanie się pod dynamiczny rozwój, tak aby Korporacja Absolwentów UEK stała się najlepsza organizacją absolwentów w Polsce. Zostanie od poddany pod głosowanie 21 września podczas Walnego Zgromadzenia.

 

Czuj się współtwórcą najlepszej organizacji absolwentów w Polsce i dołącz do konsultacji które odbędą się 29 lipca o godzinie 19.00 w formie telekonferencji. Link do kalendarza oraz do udziału w KONFERENCJI. Już teraz skomentuj zmiany w Dokumencie Google TUTAJ.

 

 

Proponowane zmiany:

 

 • Zmiana sposobu ustalania wysokości składek - Rada Korporacji będzie miała możliwość większością głosów ustalić kwoty na bieżący rok.
 • Wprowadzenie elastycznego określenia procesu wprowadzania Korporantów przez Radę Korporacji, która większością może określić typy członkostwa oraz warunki do spełnienia przez kandydata.
 • Element digitalizacji - możliwość głosowania na Walnym Zgromadzeniu poprzez wideokonferencje i narzędzia do głosowania zdalnego.
 •  Dodanie możliwości głosowania zdalnego przez Zarząd KUEK oraz Radę Korporacji.
 • Wprowadzenie możliwości wpłacania datków na rzecz Korporacji Absolwentów UEK.
 • Dodanie informacji o pobieraniu opłat od różnych typów uczestników spotkań.
 • Możliwość stworzenia statusu Organizacji Pożytku Publicznego, poprzez większość głosów Rady Korporacji.
 • Bez zmian limit 2 kadencji dla Członków Zarządu i Prezesa (przy czym limit członkostwa w zarządzie i prezesa liczony osobno, co oznacza, że bycie Prezesem nie wyczerpuje limitu bycia nieprezesowym członkiem zarządu); wyzerowanie licznika wraz z uchwaleniem zmian w Statucie.
 • Zdjęcie limitu kadencyjności w Sądzie Koleżeńskim i Rady Korporacji.
 • Określenie roli jaką pełnić ma Pełnomocnik Zarządu i dodanie możliwości Zarządowi ustalenie spraw na których ma opierać się jego praca.
 • Zgoda na reprezentowanie absolwentów Uczelni w Radzie Uczelni pełnienie przez nich roli reprezentanta wszystkich absolwentów.
 • Możliwość prowadzenia przez KUEK działalności gospodarczej.
 • Zmiana wysokości składki (300 zł).

 

Rada Korporacji Absolwentów UEK

Other news