Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została partnerem wydarzenia organizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu - XV Międzynarodowy Kongres MBA. Tematem tegorocznej edycji jest: Teoria chaosu – wartość (nie)zależności? Wydarzenie odbędzie się od 17 do 19 maja 2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Kongres to największa w Polsce tego typu inicjaty­wa integrująca środowisko MBA. Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów. O jego spe­cyfice decyduje łączenie wystąpień naukowców z polskich i zagranicz­nych uczelni oraz czołowych eks­pertów i ekonomistów. W Kongresie co roku uczestniczą menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczel­ni. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jako organizator, dąży do tego, aby coroczne spotkania kongresowe na stałe wpisały się w kalendarz każdego menedżera MBA.

 Istnieje ścisłe powiązanie między uporządkowaniem a chaosem. Stan dotychczas stały prowadzi do innego w procesie dynamicznych przemian. To, co powszechnie uważa się za nieskomplikowa­ne, staje się skomplikowane i na odwrót. Zjawiska, które na pozór wydają się pozbawione struktury i przypadkowe mogą – zgodnie z teorią chaosu deterministyczne­go – podlegać bifurkacji. Z kolei nieliniowość zachodzących proce­sów, ich dynamika i nadwrażliwość powodują wystąpienie zależności znanych obecnie pod nazwą „efek­tu motyla”.

Czy posłużenie się zatem elemen­tami teorii chaosu może stanowić inspirację w zakresie interpretacji zjawisk zachodzących w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębior­stwa? Jak wykorzystać ów impuls kreatywności? Czy i dlaczego świadomość pozytywnych efek­tów występowania chaosu może pomóc w efektywnym zarządza­niu przedsiębiorstwem? Jaki ma wpływ na planowanie, motywowa­nie, kontrolę czy finanse? Czy ukła­dy chaotyczne charakteryzują się większą efektywnością niż układy uporządkowane? A zatem czy war­to utrzymywać przedsiębiorstwo lub organizację w stanie perma­nentnego wzburzenia?

 

To tylko niektóre z pytań na które będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas XV Kongresu MBA Teoria chaosu – wartość (nie) zależności.

 

 XV Międzynarodowy Kongres MBA to:

 

  •  Pięć paneli tematycznych – pro­wadzonych przez wybitnych specjalistów ze świata nauki i biznesu.

 

  • Study Visits – tradycją jest, że Kongres MBA rozpoczy­na się od Study Visits, czyli odwiedzin firm zlokalizowa­nych w okolicach Krakowa. Uczestnicy Kongresu mają możliwość posłuchania i zo­baczenia jak na co dzień funkcjonują wizytowane przedsiębiorstwa. Wizyty studyjne są idealną okazją do poznania procesów oraz tajników sukcesu dynamicznie rozwijających się firm w regio­nie. Już 17 maja uczestnicy Kongresu będą mogli poznać modele biznesowe takich firm jak: Silvermedia, ASTOR czy Mniamoo.

 

  • Warsztaty biznesowe – Uczestnicy Kongresu mają również okazję do wzięcia udziału w części warszta­towej. Spotkania prowadzą trenerzy z wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. To świetna okazja do treningu własnych umiejętności i zdobycia no­wych kompetencji, a dzięki interdyscyplinarnym grupom oraz szerokiemu przekrojowi branż jakie spotykają się na Kongresie, to również szansa na zdobycie nowych doświad­czeń. W tym roku uczestnicy Kongresu będą mieli możli­wość wzięcia udziału w na­stępujących warsztatach, przygotowanych przez Nowe Motywacje oraz PMI Poland Chapter:

 

               o   Error Management Training (Zarządzanie błędami),

               o   Miękka strona agile – zwinne zespoły w kon­trolowanym (pseudo) chaosie,

               o   Jak porządkować chaos, czyli o ekstremalnym za­rządzaniu projektami.

 

  • Networking – Kongres to przede wszystkim okazja do swobodnych rozmów, nawiązywania kontaktów bi­znesowych, dyskusji zarówno o świecie współczesnym, jak również planach rozwoju na przyszłość. Wydarzeniem zamykającym pierwszy dzień Kongresu jest uroczysta Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną. Natomiast zwieńczeniem Kongresu, podobnie jak w latach po­przednich, organizowany na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, koło Krakowa Turniej KSB UEK Golf Cup 2019 połączony z Akademią Golfa dla po­czątkujących oraz piknikiem rodzinnym.

 

Dodatkowe informacje o Kongresie dostępne są na stronie interneto­wej:

www.kongresMBA.pl

Zapraszamy również do polubienia fanpage na Facebooku:

www.facebook.com/KongresMBA/

Other news